مدیریت: مهران خواه

تولیدکننده: انواع ســــنگهای خارجی و سنگ مزار، اجرای نمـای رومی و کلبه، ابزارهای روی و سنگ CNC

تلفن: 031-33800178
نمابر 031-33807178
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 32، جنب دنا فنون
تلفن همراه: 0913-1123542 , 0917-3123207
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 32، جنب دنا فنون
031-33800178