دنیای گرانیت

دنیای گرانیت

مدیریت: ایزدی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33800242
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شـهرک صنعتــی محمودآباد، خیابان 24 شــرقی، جنب سردخانه
تلفن همراه: 1111127 -0913 (ایزدی) و 2617053-0912 (ایزدی) و 1123038-0913 (کاظمی)
اصفهان، جاده تهران، شـهرک صنعتــی محمودآباد، خیابان 24 شــرقی، جنب سردخانه
031-33800242