مدیریت: روشنی – قربانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36673350
نمابر 051-36673360
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، قطعه پنجم، سمت راست
تلفن همراه: 1824323 -0915 (روشنی) و 1109067-0915 (قربانی)
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، قطعه پنجم، سمت راست
051-36673350