مدیریت: دهخدا

تولیدکننــده: تولیدکننده انواع ســنگهای

ســاختمانی و تزئینــی (تراورتــن، اعلمی،

بجستان)

تلفن: 051-36651683
نمابر 051-36655187
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، سه راه سمت چپ، قطعه پنجم، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-1110522 , 0915-5017069 , 0915-6142454
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، سه راه سمت چپ، قطعه پنجم، سمت چپ
051-36651683