مدیریت: حجت ربیعیان

تولیدکننده: سنگ گیوتینی

تلفن: 031-33804455
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 16
تلفن همراه: 0913-3260373 , 0933-5921054
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 16
031-33804455