دهکده برش سنگ فیروزه محلات

دهکده برش سنگ فیروزه محلات

مدیریت: مجید رزقی

تولیدکننده: سنگ ساختمانی صادرات

وب سایت: www.firouzestone.ir
تلفن: 086-43263606
آدرس دفتر مرکزی: محات، نخجیروان، شهرک صنعتی شهید حبیبی
تلفن همراه: 0912-1233366
محات، نخجیروان، شهرک صنعتی شهید حبیبی
086-43263606