مدیریت: صمد نیک روان

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 36585688 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 113، قطعه ســوم سمت راست
تلفن همراه: 0915-5169514
مشــهد، آزادی 113، قطعه ســوم سمت راست
36585688 -051