مدیریت: علیرضا مختاری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551640
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه ســفید، دفتر ســنگ دهکده
تلفن همراه: 0912-7584480
قم، جاده کوه ســفید، دفتر ســنگ دهکده
025-36551640