موقعيت: 75 كيلومتری شمال غرب نهبندان

نوع سنگ: گرانيت خاكستری

بهرهبردار: شركت معادن قدس رضوی

آدرس بهرهبردار: مشهد، بلوار تلویزیون، مجتمع تجاری، آستان قدس، واحد 327

تلفن: 0513-8441660
0513-8441660