مدیریت: شیاسی

آدرس ایمیل: ali_shiasi@yahoo.com
وب سایت: www.irusf.com
تلفن: 021-56233562
نمابر 021-56236876
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان طرح و توســعه، بلوار خواجه نصیر طوسی، کوچه شقایق 3
تلفن همراه: 0912-2953540
تهران، خیابان طرح و توســعه، بلوار خواجه نصیر طوسی، کوچه شقایق 3
021-56233562