دوستان صنایع سنگ

دوستان صنایع سنگ

دوستان صنایع سنگ

مدیریت: صوفی وند

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 021-22983651
نمابر 021-22983652
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران، غرفه 15
تلفن همراه: 0912-2982101 : 0912-6540684
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران، غرفه 15
021-22983651