موقعيت: اسلامآباد غرب، روستای سياه خور

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: علی اشرف تيموری

آدرس بهرهبردار: اسلامآباد غرب، روستای علیآباد