استان خراسان رضوی

موقعيت: 55 كيلومتری شرق شوسف و  80كيلومتری شرق نهبندان

نوع سنگ: گرانيت سبز