موقعيت: 195 كيلومتر جنوب غرب كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: مجيد ستودهنيا

آدرس بهرهبردار: سيرجان، شهرک صنعتی، سنگبری الوان

تلفن همراه: 0913-3452019