مدیریت: طالبی

تولیدکننده: سیستم‌های اپوکسی

 

 

وب سایت: www.doctor-resin.com
تلفن: 031-33808482
نمابر 031-33807048
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر 5جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، شرکت آبان شیمی پارسه
تلفن همراه: 0913-1069286
اصفهان، کیلومتر 5جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، شرکت آبان شیمی پارسه
031-33808482