مدیریت: مرتضوی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: diamond_stony@yahoo.com
تلفن: 025-33443380-2
آدرس دفتر مرکزی: جاده کاشــان، کیلومتر 12، قبل از پمپ بنزین، سنگبری دیاموند
تلفن همراه: 0912-1511353
جاده کاشــان، کیلومتر 12، قبل از پمپ بنزین، سنگبری دیاموند
025-33443380-2