مدیریت: مختاری

تولیدکننده: مرمریت هرسین

تلفن: 021-55215072
نمابر 021-55208929
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه تهران، خیابان شهرسنگ، خیابان 5، پلاک8
تلفن همراه: 0912-4285089
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه تهران، خیابان شهرسنگ، خیابان 5، پلاک8
021-55215072