نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 18 كيلومتری شرق همدان

بهرهبردار: مهدی دیانی

آدرس بهرهبردار: همدان، بلوار مفتح، نمایشگاه اتومبيل دیانی

نمابر 08134271325
تلفن همراه: 0918-1115509