مدیریت: ثنایی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33801923
نمابر 031-33801924
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42
تلفن همراه: 0913-2142076
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42
031-33801923