ذوالفقار کارخانه سنگ (مجتمــع کارخانجــات ســنگ حــاج احمد ‌هاشمی)

ذوالفقار کارخانه سنگ  (مجتمــع کارخانجــات ســنگ حــاج  احمد ‌هاشمی)

مدیریت: حسینهاشمی

تولیدکننــده: گوهره خرمآباد به صورت صادراتی و داخلی

آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
تلفن همراه: 0912-1546409
لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
0912-1546409