تولیدکننده: تراورتن سفید، آتشکوه و حاجیآباد

تلفن: 56235836 -021
نمابر 56235838 -021
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن6
تلفن همراه: 2573957 -0912
شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن6
56235836 -021