موقعيت: 123 كيلومتری جنوب شرقی اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حميد صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 031-45836707-9
031-45836707-9