مدیریت: صفاپور

نرم افزار یکپارچه مالی و حسابداری

آدرس ایمیل: rayantaraz@gmail.com
وب سایت: www.rayantarazsoft.com
تلفن: 031-33344898 , 031-33800027
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، مجتمع، طبقه 6، واحد 612
آدرس کارخانه: شــهرک صنعتــی محمودآبــاد، ابتدای خیابان 26شــرقی، مجتمع تجاری جهان سنگ
تلفن همراه: 0913-3084673
اصفهان، خیابان امام خمینی، مجتمع، طبقه 6، واحد 612
031-33344898 , 031-33800027