مدیریت: سید کمال زمانیان

عرضه کننــده: انواع ســــنگهای تراورتن

سفید، کرم، بژ، شکلاتی

تلفن: 051-36652055
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، بعد از ســه راه دانش، آزادی 115، داخل شهر سنگ، جنب مسجد
تلفن همراه: 0915-1107702
مشهد، جاده ســنتو، بعد از ســه راه دانش، آزادی 115، داخل شهر سنگ، جنب مسجد
051-36652055