رخام صنایع سنگ

رخام صنایع سنگ

مدیریت: مسیبی – شیروی

تولیدکننــده: تراورتن عباسآباد، کرم، شکلاتی و غیره

تلفن: 031-33807526
نمابر 031-33807527
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42، فرعی 50
تلفن همراه: 2178894 -0913 (مسیبی) و 1069516-0913 (شیروی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42، فرعی 50
031-33807526