موقعيت: 58 كيلومتری شرق همدان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت صنایع سنگ پارس

آدرس بهرهبردار: همدان، كيلومتر 12 جاده تهران، صندوق پستی: 651551383

تلفن: 0813-4383632 : 0813-4383211
0813-4383632 : 0813-4383211