مدیریت: محمد صابری

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، چینی

تلفن: 0253-6641443 , 0253-6640247
نمابر 0253-6641410
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
تلفن همراه: 0912-7510194
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
0253-6641443 , 0253-6640247