مدیریت: کندری

تولیدکننده: تراورتن و مرمر

تلفن: 031-33803799
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1197820 , 0913-3122007 , 0913-3123475
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
031-33803799