مدیریت: حسین عرب پور

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: rezayatstone@yahoo.com
تلفن: 025-33443943
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشــان، کیلومتر 12، 30متری دوم، 15متری اول
تلفن همراه: 0913-2302275
قم، جاده کاشــان، کیلومتر 12، 30متری دوم، 15متری اول
025-33443943