رضا صنایع سنگ

رضا صنایع سنگ

مدیریت: عمو تقی

تولیدکننده: مرمریت دهبید

 

تلفن: 031-33800373
نمابر 031-33801834
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 20
تلفن همراه: 0913-1889024
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 20
031-33800373