مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: مرمریت سنندج، بورس چینی قروه

تلفن: 7226162 -0251
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر11، دست چپ
تلفن همراه: 2531834 -0912
قم، جاده کاشان، کیلومتر11، دست چپ
7226162 -0251