مدیریت: محمد کرامتیان

 

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی115، بعد از سه راه دوم
تلفن همراه: 0915-1131399
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی115، بعد از سه راه دوم
0915-1131399