رمضی انبار سنگ

رمضی انبار سنگ

مدیریت: اصغری

تولیدکننده: کرم رامشــه و تکاب، شکلاتی یزد و کاشان، سیلور و خرمایی تکاب

تلفن: 031-33801898
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه اول
تلفن همراه: 0913-2090789 , 0913-2169430
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه اول
031-33801898