روح الهی سنگبری

روح الهی سنگبری

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: کریستال تیشهای

تلفن: 031-33804071
نمابر 031-33800383
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعداز چهارراه، سمت چپ
تلفن همراه: 1127332 -0913(روح الهی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعداز چهارراه، سمت چپ
031-33804071