مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: کوپ سنگ

تلفن: 0913-1123438 , 0913-2169060
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، بعد از چهارراه
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، بعد از چهارراه
0913-1123438 , 0913-2169060