موقعيت: 10 كيلومتری غرب شهرستان قروه

نوع سنگ: مرمریت (چينی و كریستال)

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن: 021-88501040 :* 021-88503332
021-88501040 :* 021-88503332