روشن صنایع سنگ

روشن صنایع سنگ

مدیریت: سعید یعقوبی

تولیدکننده: انــواع ســنگ تراورتن قرمز،

پوســت ماری، شــکلاتی، ســیلورو چینی

کریستال

آدرس ایمیل: roshanstonecutting@gmail.com
وب سایت: www.roshanstone.com
تلفن: 013-34772064-5
نمابر 013-34772650
آدرس دفتر مرکزی: رشــت، کیلومتــر 8جــاده فومن (لیشاوندان)
تلفن همراه: 0912-1114143
رشــت، کیلومتــر 8جــاده فومن (لیشاوندان)
013-34772064-5