رویال سنگ ایران

رویال سنگ ایران

مدیریت: حسینی

وب سایت: www.royalsang.com
تلفن: 021-44140640-3
نمابر 021-44110239
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حکیم شرق به غرب، بازار سنگ تهران، واحد 18
تلفن همراه: 8026000 -0912 (نوریان) و 8027000-0912(عبدالعلی زاده)
تهران، حکیم شرق به غرب، بازار سنگ تهران، واحد 18
021-44140640-3