مدیریت: صادقی

توزیع کننده: گرانیت، تراورتن و مرمریت و سنگهای آنتیک و شومینه سنگی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، باغستان، بازار سنگ باغستان، ردیف2، قطعه 9
تلفن همراه: 0912-6611726 : 0936-6611726
کرج، باغستان، بازار سنگ باغستان، ردیف2، قطعه 9