مدیریت: حسینی مهر

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33801817
نمابر 031-33801870
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20، بعداز چهارراه
تلفن همراه: 0913-1151915
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20، بعداز چهارراه
031-33801817