مدیریت: کمال زارعی

تولیدکننده: ســــنگهای ســاختمانی و

تزئینی

تلفن: 021-55204832
آدرس دفتر مرکزی: تهران، باقر شهر، شهر سنگ، کوچه3
تلفن همراه: 0912-1443406
تهران، باقر شهر، شهر سنگ، کوچه3
021-55204832