مدیریت: ریاحی نژاد

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، میمه، شهرک صنعتی نگین
تلفن همراه: 0913-1111516
اصفهان، میمه، شهرک صنعتی نگین