مدیریت: زارعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و زینتی (شمش)

تلفن همراه: 0912-1443406 , 0912-2178774
0912-1443406 , 0912-2178774