نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: زهرا زارعزاده

آدرس بهرهبردار: ابرکوه، خیابان مفتح، آپارتمان نیلوفر

تلفن همراه: 0913-4517190