مدیریت: عباسزاده – دباغ زاده – زارع

عرضهکننده: سنگهای تزئینی و ساختمانی

تلفن: 051-36650055
نمابر 051-36670060
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، میلان دوم
تلفن همراه: 1826222 -0915 (زارع)
مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، میلان دوم
051-36650055