زاگرس صنایع سـنگ – پیمان

زاگرس صنایع سـنگ – پیمان

تجارت کاج

مدیریت: مجتبی پیمانی فروشانی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت

نمابر 0313-3608283
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خمینی شهر، منطقه صنعتی دوشاخ، انتهای خیابان حافظ
تلفن همراه: 0913-1111597
اصفهان، خمینی شهر، منطقه صنعتی دوشاخ، انتهای خیابان حافظ