مدیریت: ابراهیم مختاری

تولیدکننده: مرمریت صلصالی و اداوی

تلفن: 031-42524046
نمابر 021-42524047
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3، خیابان ششم غربی
تلفن همراه: 0913-1311165
اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3، خیابان ششم غربی
031-42524046