مدیریت: علی خواهشی

تولیدکننده: مرمریت گندمک، چینی نیریز

و طوسی ارسنجان

تلفن: 071-37812376
نمابر 071-37812378
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شــیراز، کیلومتر6 جاده فسا، جنب آرد آسیا
تلفن همراه: 0917-1112361
فارس، شــیراز، کیلومتر6 جاده فسا، جنب آرد آسیا
071-37812376