مدیریت: ابراهیم افشاری زاده

تولیدکننده: تراورتن (لایبید، سابیده، تیشهای، چرمی)

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، شهر سنگ امید، خیابان امیرکبیر اول، انتهای خیابان
تلفن همراه: 1532807 -0912 و 2526253-0912
قم، جاده قدیم کاشان، شهر سنگ امید، خیابان امیرکبیر اول، انتهای خیابان
1532807 -0912 و 2526253-0912