مدیریت: عباس مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: zardkooh@hotmail.com
نمابر 021-33886600
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اســلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 124
تلفن همراه: 0912-5434294 , 0912-1836476
تهران، فدائیان اســلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 124